De School en het Dorpshuis

Wat vooraf ging:

De daling van het leerlingaantal van basisschool Dijkzicht heeft tot gevolg dat de huidige locatie van de school veel leegstand kent.Dit leidt tot hoge beheer- en onderhoudslasten die niet volledig gedekt worden door vergoedingen uit het Rijk die het schoolbestuur van de Mare hiervoor ontvangt. Kortom: er is een tekort. Er gaat veel geld naar de stenen in plaats van naar goed onderwijs. Om dit te verbeteren heeft een kerngroep een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Deze kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van het dorpshuis de Bongerd in Welsum, schoolbestuur de Mare, onderwijsteam o.b.s. Dijkzicht, ouders van leerlingen van o.b.s. Dijkzicht, Plaatselijk Belang Welsum en de gemeente Olst-Wijhe. De kerngroep heeft een gezamenlijke visie opgesteld die uitgaat van het samenvoegen van het basisonderwijs en het dorpshuis van Welsum. Daarnaast het verbeteren van de multifunctionaliteit van het dorpshuis en het verduurzamen van het gebouw. Het gezamenlijk gebruik van het dorpshuis leidt tot een meer toekomstbestendige exploitatie voor alle partijen.

Er is met stakeholders een schetsontwerp opgesteld op basis waarvan het dorpshuis kan worden verbouwd. Er zijn door de Mare, het bestuur van het dorpshuis en de gemeente afspraken gemaakt over de dekking van de kosten. De gemeenteraad heeft op maandag 4 november 2019 besloten medewerking te verlenen aan dit project.

Het vervolg

De stap waar nu hard aan gewerkt wordt, isĀ  van het schetsontwerp een voorlopig ontwerp te maken, waarmee rekenaars aan het werk kunnen. De diverse gebruikers van het dorpshuis zijn al betrokken geweest bij de aanpassing van deze tekening. De verbouw zal dan aanbesteed worden. De gemeente zal bouwheer zijn. Er wordt enige spoed gezet achter het proces, de richtdatum voor oplevering is 1 augustus 2020. Er wordt mee gerekend dat alle activiteiten in het dorpshuis gedurende het jaar gewoon doorgang kunnen vinden.

Het eindresultaat zal een gebouw zijn waarin het dorpshuis, de school en de sport elk hun eigen ruimtes hebben . Daarnaast zijn er multifunctionele ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Op deze manier is er ruimte voor het vertrouwde en ontstaat er tegelijkertijd meer ruimte en mogelijkheden voor nieuwe ontmoetingen.