Stand van zaken school

Het is zover, het haalbaarheidsonderzoek naar de samenwerking tussen dorpshuis en school is afgerond. Graag willen wij u informeren over de vorderingen die gemaakt zijn.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om op 25 juni van 20.00 – 21.30 uur aanwezig te zijn in het dorpshuis.

Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het proces dat de afgelopen maanden is doorlopen, het schetsontwerp dat nu op tafel ligt, het advies van de kerngroep en de vervolgstappen die we voor ogen hebben.

De architecte van 19’t Atelier zal het schetsontwerp presenteren.

Aan het einde van de avond krijgt u gelegenheid om vragen te stellen.

Wij hopen op uw komst en op een geslaagde avond!

Vriendelijke groet,

Kerngroep Scholen voor Morgen

 

Toelichting op het proces

Tijdens de bijeenkomst van 10 oktober afgelopen jaar zijn diverse kansen en zorgen, opmerkingen en wensen met elkaar gedeeld. Op die avond is uiteindelijk unaniem ingestemd om het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de school naar het dorpshuis in te zetten omdat we met elkaar vinden dat zowel de basisschool (met BSO en peuteropvang) als het Dorpshuis behouden moeten blijven voor ons dorp. Immers een basisschool heeft, net als het dorpshuis, een belangrijke functie om ons dorp vitaal en leefbaar te houden.

Na deze samenkomst op 10 oktober heeft architectenbureau 19 ’t Atelier uit Zwolle een interactieve workshopavond met de afvaardiging van alle gebruikers en belangstellenden georganiseerd.

Doel van de workshop was om met elkaar na te denken over een mogelijke invulling van een ontwerp waar zowel de verschillende verenigingen, gebruikers van het dorpshuis als de leerkrachten en ouders zich in kunnen vinden. Het was een leuke gezellige avond waarin er wederzijds begrip ontstond voor elkaars wensen en zorgen, en waar gezamenlijk een aantal plannen zijn ontworpen en aan elkaar werden gepresenteerd. Naar aanleiding van deze avond zijn de architecten aan het werk gegaan en hebben zij de ideeën samengevoegd tot twee varianten. Vervolgens zijn deze varianten weer aan dezelfde groep –en de opkomst was groot!- voorgelegd en kon men middels een ‘architectenspreekuur’ voors en tegens bij de ontwerpen aangeven en wat men nog miste.

 

Iedereen heeft zijn eigen plek met ruimte voor ontmoeting

Inmiddels zijn deze opmerkingen, zorgen en kansen, verwerkt en aan het kernteam Scholen voor Morgen (waarin het Dorpshuis, Plaatselijk Belang, de Brandweer, de gemeente, de school en de ouders zijn vertegenwoordigd) gepresenteerd. In deze vergadering is unaniem gekozen voor het uitwerken van één variant die voor alle partijen het meest veelbelovend is.

In deze variant hebben het dorpshuis, de school en de sport elk hun eigen ruimtes en zijn er multifunctionele ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Op deze manier is er ruimte voor het vertrouwde en ontstaat er tegelijkertijd meer ruimte en mogelijkheden voor nieuwe ontmoetingen.

Het advies van de kerngroep zoals 25 juni aan u gepresenteerd wordt zal ter formele besluitvorming aan de besturen van het Dorpshuis en het bestuur van Stichting de Mare (de school) worden voorgelegd.