Scholen voor morgen 10 oktober

Samenvatting van 10 oktober 2018

Scholen voor morgen

Eerste stap; het onderzoeken of de school en dorpshuis kunnen samengaan

Doelstelling van 10 oktober

10 Oktober was er een avond in het Dorpshuis georganiseerd door de Kerngroep waarbij met elkaar werd onderzocht of het mogelijk is de school en het dorpshuis samen te laten gaan; samen recreëren, samen te leren en samen te vieren. De Kerngroep bestaat uit een afvaardiging van de Ouderraad, de school, het Dorpshuis, het Plaatselijk Belang, de brandweer en de gemeente. Het was vooral een avond voor en door Welsumers met als centrale vraag: willen we de school behouden en kunnen we dat samen realiseren? De opkomst was goed.

Wat de reden is om dit samen te onderzoeken

Voordat de diepte werd ingegaan werd er door de voorzitter van de avond een opsomming gemaakt van het reeds gelopen proces en de noodzaak en het waarom we met elkaar deze variant (school in het dorpshuis) aan het onderzoeken zijn.

 • De school OBS Dijkzicht wordt door het Rijk gefinancierd. Deze bijdrage is gerelateerd aan het aantal vierkante meters en aantal leerlingen van de school. Van deze toelage moeten onderhoud, schoonmaak en leerkrachten betaald worden.
 • Helaas heeft onze huidige school teveel vierkante meters ten opzichte van het aantal leerlingen. We hebben minimaal 45 leerlingen nodig. Volgens de prognoses die het Rijk hanteert blijft het aantal leerlingen in de toekomst ver onder deze 45. Voor meer info over deze prognoses kunt u het rapport ‘Krimp’ nalezen dat op de website van OBS Dijkzicht te vinden is.
 • OBS Dijkzicht is een onderdeel van stichting de Mare die over het algemeen met krimp te kampen heeft;
 • Gesteld kan dus worden dat het geld nu in stenen en in onderhoud gaat zitten in plaats van in kwaliteit van het te geven onderwijs;
 • Stichting de Mare plust nu jaarlijks de tekorten in Welsum bij, dit is niet meer houdbaar gezien de huidige situatie waar Stichting de Mare zich in bevindt;
 • OBS Dijkzicht heeft een status apartus aan deze kant van de IJssel;
 • Het Dorpshuis staat dagelijks voor 70% leeg;
 • Het Dorpshuis krijgt de exploitatie maar net rond;
 • Samenvoegen van de school in het Dorpshuis is daarmee voor alle partijen een win-win situatie. Immers de kosten kunnen worden gedeeld en leerlingen hebben relatief veel vierkante meters die ze kunnen gebruiken;
 • Nieuwbouw bekostigd door de gemeente is geen optie zo stellen de gemeente en de Mare; het huidige schoolgebouw is namelijk niet afgeschreven.

Onderzoek School in Dorpshuis

Deze situatie laat zien dat we serieus met elkaar de variant; samenvoegen functionaliteiten school en dorpshuis met elkaar moeten gaan onderzoeken. De vraag van de avond was dan ook: willen we een school behouden voor Welsum? Het antwoord daarop was een volmondig ‘ja’. Vervolgens was de vraag als we dat gaan doen wat heb jij dan nodig omdat te kunnen blijven doen wat je nu doet. Welke zorgen heb je, welke kansen zie je? Die vraag is elke participant gesteld. (Vooraf is iedereen in Welsum gevraagd hun eventuele vragen of opmerkingen te melden bij de aanspreekpunten van Dorpshuis, plaatselijk Belang, Brandweer, School of Ouderraad).

Vorm

Er werd 10 oktober gewerkt met het zogenaamde ‘Rondom 10-vorm’; de mensen die gebruik maken van het Dorpshuis dan wel verbonden zijn aan de school dan wel de gemeenschap vertegenwoordigen waren gevraagd een korte presentatie te verzorgen. Daarna werd er koffie en thee gepakt en ging het gesprek los. Per gebruikersgroep zijn een tweetal mensen gevraagd hun punten en punten van hun achterban in te brengen. Deze vorm maakte dat iedereen aan het woord kwam en dat groepen ook op elkaar konden reageren. Zorgen werden benoemd en aannames werden getoetst door en met de aanwezigen. Aanwezigen en belangstellenden konden verduidelijkingsvragen stellen. Deze vorm is door iedereen als positief ervaren zo bleek bij navraag aan het einde van de avond.

Samenvatting bevindingen van de avond

We zijn het met elkaar eens dat de school moet blijven in Welsum. Verder werd duidelijk dat de gebruikers van school en het dorpshuis, mist er duidelijk en goed wordt gecommuniceerd en er duidelijke afspraken zijn, voldoende mogelijkheden zien om met elkaar samen te leven in het Dorpshuis. De voorwaarden zijn door de diverse partijen helder verwoord en worden meegenomen in het vervolgtraject. Ook konden verschillenden zorgen ter plekke worden weggenomen door andere gebruikers of de school. De volgden punten werden in de samenvatting van de avond genoemd (er is meer gezegd; dit is terug te vinden in de uitgebreide openbare notulen die zijn op te vragen bij info@scholenvoormorgen);

 • De huiselijke sfeer moet blijven (‘niet vergaderen met een beeldscherm in mijn rug’).
 • De school moet veilig en een prettige plek zijn voor kinderen om te leren (‘werkjes moeten kunnen worden opgehangen’) en er moet een mooie buitenruimte voor de kinderen komen.
 • Verwachtingen over en weer moeten duidelijk worden gecommuniceerd (met respect). (‘Yoga en gymmen van kinderen gaan niet samen’)
 • De samensmelting levert ook volgens de aanwezigen voordelen op zoals meer jongere leden voor diverse clubs (‘videoclub in de bovenbouw’ ‘Breien in de klas’ ‘Tegengaan van eenzaamheid’).
 • Als er toch verbouwd gaat worden laten we dat dan duurzaam doen en dat koppelen aan onderwijs.

Vervolgstappen

Nu we met elkaar hebben geconcludeerd dat het mogelijk is om op deze basis verder te gaan is het vervolg te onderzoeken wat er nu nodig is en hoe dat er dan uit gaat zien. Het is zaak concrete vervolgstappen te gaan uitzetten.Fijn te weten is dat we hierin niet uniek zijn in Nederland.

Er was ook een architecte van 19 ’t Atelier uit Zwolle aanwezig die het hele verhaal heeft gevolgd en vaker met dit bijltje heeft gehakt. De Kerngroep spreekt haar 6 november tijdens de volgende vergadering. Bij deze verdieping van het proces zal ook de financiën, de functionaliteit en het huidige gebouw onder de loep worden genomen. In deze volgende stappen zullen de groepen die aanwezig waren op 10 oktober betrokken worden. Verder zal er worden gecommuniceerd via de Informatiekrant Welsum en via de kanalen van Plaatselijk Belang.

Wij hopen u voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Mochten er onverhoopt toch vragen of opmerkingen zijn dan kunt u die laten weten via info@scholenvoormorgen of melden aan  Lotte Middelkoop (lotte_middelkoop@hotmail.com) of Sabine Uitslag (sabine.uitslag@gmail.com ).

Wij gaan met elkaar voor een mooie toekomst van ons dorp!

Vriendelijke groet,

Namens de Kerngroep Scholen voor Morgen,

 

Sabine Uitslag en Lotte Middelkoop