Project Scholen voor morgen

Werkdocument KernWelsum        ‘Scholen voor morgen’

De aanleiding

 • De positie van de basisschool in Welsum is kwetsbaar.
 • Dit heeft te maken met de exploitatie van de school; deze is op het moment niet sluitend en de verwachting is dat de exploitatie de komende jaren ook niet sluitend wordt.
 • De omvang van de school zit net boven de landelijke opheffingsnorm van 23 kinderen.
 • Het schoolgebouw kent leegstand, dat kost geld, dat ten koste gaat van handen voor de klas.
 • De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Dit komt o.a. doordat het geld in de toekomst meer richting ‘stenen’ zal gaan, in plaats van naar onze ‘kinderen’ (lees: lesgeven).
 • Toekomstig onderhoud van het gebouw is niet betaalbaar met inkomsten die de school van het Rijk ontvangt.

Maar ook,

 • Er is een dorpshuis dat overdag grotendeels leeg staat.
 • Welsum wil ‘leefbaar en levendig’ blijven; daarbij is een school, een BSO en een ontmoetingsplek voor de bewoners ontzettend belangrijk. Immers het elkaar daadwerkelijk ‘ontmoeten’ is de brandstof voor een levendige dorpskern.
 • Het dorpshuis wil het centrum van de gemeenschap zijn en blijven.
 • De bewoners vinden dat Welsum, omdat het aan de overkant van de IJssel ligt en minimaal 4,5 km van andere kernen ligt, eigen publieke basisvoorzieningen nodig heeft zoals een school, dorpshuis en brandweer.

Waarom willen we dit?

It takes a village to raise a child

-Je hebt een dorp nodig om kinderen op te voeden-

 Wij zijn met elkaar van mening dat de school van onze samenleving is, midden in de samenleving staat en onderdeel wil zijn van die

 • Als we een mooie school, die kwalitatief goed onderwijs verzorgt, die toekomstbestendig en betaalbaar is, willen (be-)houden, moeten we samen met de bewoners en belanghebbenden onderzoeken of door de school onder te brengen in het dorpshuis een voorziening ontstaat die aan bovengenoemde voorwaarden voldoet.
 • Dus niet kijken of ‘het past’ maar vooral onderzoeken of we het met elkaar willen!
 • Of we met elkaar de nut en noodzaak onderschrijven. Wat de kansen zijn. Laten we met elkaar onderzoeken of het mogelijk is om alle mogelijke belemmeringen weg te nemen.

 Wat is onze opdracht?

 Onderzoek de haalbaarheid om de school als onderdeel van het dorpshuis als toekomstbestendige basisvoorziening en ontmoetingsplek voor Welsum te behouden.

 Inventariseer en beschrijf met alle belanghebbenden de ambitie. (Wat willen we en waarom willen we dit?)

 • In kaart brengen welke verschillende doelen we willen bereiken. (Doelen voor kinderen, voor leerkrachten van de school, voor ouders, voor bewoners, voor verenigingen, voor de exploitatie, enz.).
 • Beschrijf concreet en ‘SMART’ welke opbrengsten we willen behalen? ( Wederom voor ouders, kinderen, bewoners, dorpshuis, verenigingen en exploitatie).
 • Beschrijf welke acties, activiteiten je moet ondernemen om deze doelen en opbrengsten te behalen.
 • Onderzoek het draagvlak voor het gewenste eindresultaat.

Hoe gaan we dat doen?

 We gaan werken vanuit een ‘Kernteam Welsum’ waar alle geledingen zijn vertegenwoordigd. Het kernteam gaat de opdracht uitvoeren en alle deelopdrachten beantwoorden.

 • Het kernteam bestaat uit:
  • Claudia Diepstraten (school)
  • Jonny Hollander (dorpshuis)
  • Jamie Bijsterbosch (brandweer)
  • Derk van Dijken (gemeente)
  • Sabine Uitslag (voorzitter, MR)
  • vacant een vertegenwoordiger Plaatselijk Belang
  • een vertegenwoordiger van de Ouderraad
  • Henry Hennink en Vanessa Holtkuile- projectadviseurs.
 • Daar waar nodig zal externe expertise worden ingehuurd, maar op onderdelen zullen ook deelvragen worden uitgewerkt door werkgroepen die bestaan uit inwoners van Welsum; (aanstaande) ouders van schoolgaande kinderen en gebruikers van het Dorpshuis (in de breedste zin van het woord).
 • De volgende werkgroepen zullen worden geformeerd (wijzigingen in type of aantal werkgroepen is mogelijk):
  • De werkgroep ‘functies en ruimtes’,
  • De werkgroep ‘wat willen we allemaal doen in het dorpshuis en wat hebben we dan daarvoor nodig’
  • De werkgroep die zich gaat buigen over de financiën en die de volgende deelvragen gaan beantwoorden; wat mag het kosten, wat gaat het kosten en hoe gaan we de exploitatie sluitend maken.
 • Werkgroepen worden later in het proces samengesteld.

Belangrijk: alle deelnemers van het kernteam onderschrijven de aanleiding, de noodzaak, de opdracht en de deelvragen.

 Hoe gaan we dit communiceren?

 Het is essentieel dat we de opdracht, de voortgang en de (deel) uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek met alle belanghebbenden communiceren en telkens weer draagvlak zoeken voor de volgende stap.

 • We gaan daarbij gebruik maken van alle (communicatie-)middelen die we tot onze beschikking hebben met als doel bewoners en belanghebbenden mee te nemen in dit onderzoek.
 • Denk daarbij aan flyeren, mail, informatietafels, informatiebijeenkomsten, plaatselijk nieuwskrantje, nieuwsbrieven van school, website dorpshuis en school, mededelingenborden in dorpshuis, de school en de brandweerkazerne.
 • We stellen ons voortdurend bij elke stap de vraag hebben we dit goed gecommuniceerd met iedere doelgroep en belanghebbende?

 

Henry Hennink Projectleider Scholen voor Morgen